Về vấn đề đảm bảo an toàn mạng thông tin vô tuyến theo tiếp cận xử lý tín hiệu nhiều chiều

08:00 | 30/08/2016 | GP ATM
CSKH-01.2015 - (Tóm tắt) - Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu các đặc điểm của mạng thông tin vô tuyến thế hệ mới và vấn đề bảo mật trong mạng thông tin vô tuyến. Cách xác định tiêu chí bảo mật trong mạng thông tin vô tuyến bao gồm xác suất tách thấp (low probability of detection - LPD), xác suất chặn thấp (low probability of intercept - LPI) và khả năng chống nhiễu phá được trình bày trong nội dung bài báo. Các tác giả cũng giới thiệu bài toán bảo mật theo cách tiếp cận xử lý tín hiệu nhiều chiều và đề xuất thực hiện kiến trúc bảo mật nhiều chiều định nghĩa bằng phần mềm (Multi Dimesional Software Defined Crypto-MD-SDC) độc lập mạng, đồng thời chỉ ra các hướng nghiên cứu tiếp theo trong chủ đề này.

Abstract - In this paper, we will demonstrate the specification of next generation network communications and encryption in the network communication systems. Determining the aspects of encryption in the radio network systems include low probability of detection – LDP, low probability of intercept – LPI and ability interference resist in systems this paper present. The encryption methods by multi-input and multi-output are also recommended and proposed with MultiDimensional Software Defined Crypto (MD-SDC), and next simulations researching will be discussed in this paper.

Xem toàn bộ bài báo tại đây.

Tài liệu tham khảo

[1]. F. Khalid and J. Speidel, “Advances in MIMO techniques for mobile communications- Asurvey”, Int'l J. of Communications, Network and System Sciences, vol. 3, pp. 213-252, March 2010.

[2]. P. S. Udupa and J. S. Lehnert, “Optimizing zero forcing precoders for MIMO broadcast systems”, IEEE Trans. Commun., vol. 55, no. 8, pp. 1516-1524, Aug. 2007.

[3]. K.-H. Park, Y.-C. Ko, M.-S. Alouini, and J. Kim, “Low complexity coordinated beamforming in 2-userMIMO systems”, inProc. Commu-nications, IEEE International Conference on, Dresden, Germany, Jun. 2009.

[4]. M. Joham, W. Utschick, and J. A. Nossek, “Linear transmit processing in MIMO communications systems”, IEEE Trans. Signal Process., vol. 53, no. 8, pp. 2700-2712, Aug. 2005.

[5]. Xiang He, Aylin Yener, “Two-hop communication using an untrusted relay”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, pp. 13, vol. 2009.

[6]. Yanbing Zhang, Huaiyu Dai, “A Real Or thogonal Space-Time Coded UWB Scheme for Wireless Secure Communications”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2009.

[7]. S. Rajagopal, R.D. Roberts, Sang-Kyu Lim, “IEEE 802.15.7 visible light communication: modulation schemes and dimming support”, IEEE Communications Magazine, vol. 50, Issue 3, pp. 72 - 82, 2012.

[8]. Vandendorpe L., “Multitone spread spectrum multiple access communications system in a multipath Rician fading channel”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 44, pp. 327 - 337, May 1995. Man Young Rhee (2003), Internet Security, Cryptographic Principles, Algorithms and Protocols, Willey.

[9]. Ruoheng Liu, H. Vincent Poor, and Shlomo Shamai (Shitz), “An MMSE Approach to the Secrecy Capacity of the MIMO Gaussian Wiretap Channel”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2009.

[10]. Leonard T. Bruton, and Stefan B. Williams, “Multidimensional (MD) Circuits and Systems for Emerging Applications Including Cognitive Radio, Radio Astronomy, Robot Vision and Imaging”, IEEE Circuit and Systems Magazine, First quarter 2013.

[11]. Yingbin Liang, Gerhard Kramer, H. Vincent Poor, Shlomo Shamai (Shitz), “Compound Wiretap Channels”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2009.

Đặng Vũ Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới