Bộ Công an: Quán triệt Nghị quyết số 56 của Bộ Chính trị

15:00 | 28/10/2022 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Sáng ngày 28/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư nhằm phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương, kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong tổ chức thực hiện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ Hội trường lớn Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đồng chí TS. Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; PGS, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an; Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Công an nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; TS. Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

TS. Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị

Giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị, đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Hữu Hùng nhấn mạnh, Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị là Nghị quyết rất quan trọng, định hướng những vấn đề chiến lược để xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Kế thừa, phát triển các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác Cơ yếu trong suốt hơn 77 năm qua, Nghị quyết số 56-NQ/TW được ban hành trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đặc biệt là những thách thức, nguy cơ về đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và chỉ huy của lực lượng vũ trang.

Nghị quyết xác định mục tiêu chung là xây dựng ngành Cơ yếu cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại; lực lượng cơ yếu tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được tổ chức thống nhất, chặt chẽ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có nền khoa học công nghệ mật mã tiên tiến, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống, phục vụ đắc lực, hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Bộ Công an.

Khẳng định việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 56-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xây dựng, phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, đồng chí Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đề xuất một số kiến nghị đối với Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, như: Lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân thường xuyên, kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo mật, an toàn thông tin, nhất là những nguy cơ và tình hình lộ lọt thông tin bí mật nhà nước để có những giải pháp phù hợp; Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng cơ yếu Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; Lực lượng Cơ yếu cần được tham gia (thiết kế, cung cấp giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện) vào các chương trình, đề án, dự án triển khai trong Công an nhân dân liên quan đến bảo mật, an toàn thông tin.

Đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Hữu Hùng mong muốn trong thời gian tới, Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an trong việc triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 56 và rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Cơ yếu.

Hồng Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới