Phát động thi đua và ký giao ước thi đua khối 4 hệ Cơ yếu năm 2024

10:00 | 29/03/2024 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Chiều ngày 28/3, tại Hà Nội, Khối thi đua 4 hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền tổ chức Lễ phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. Về phía các Hệ Cơ yếu có đại diện lãnh đạo Cục và lãnh đạo các phòng, ban liên quan của 4 Cục: Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu, Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an, Cơ yếu và Công nghệ thông tin Bộ Ngoại giao và Cơ yếu Đảng - Chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao tinh thần, khí thế quyết tâm thi đua của các đơn vị trong Khối thi đua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2024, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đặt ra những thời cơ và thách thức mới đối với ngành Cơ yếu Việt Nam về công tác quản lý mật mã quốc gia và đáp ứng nhu cầu bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và Hội đồng thi đua - khen thưởng ngành phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2024, Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an là khối trưởng khối thi đua. Chủ đề thi đua của Khối 4 hệ Cơ yếu năm nay được xác định là “Đoàn kết, Kỷ cương, Sáng tạo, Quyết thắng”, nhằm tạo khí thế, động lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm của cấp ủy các cấp và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các hệ Cơ yếu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác cơ yếu năm 2024, xây dựng tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Toàn cảnh Hội nghị

Nội dung giao ước thi đua của 4 Hệ Cơ yếu năm 2024 bao gồm:

Thứ nhất, Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả Luật Cơ yếu; quán triệt, thực hiện đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết số 56/NQ-TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và cơ yếu các Bộ, ngành nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Cơ yếu và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của các cấp về công tác cơ yếu trong tình hình mới.

Thứ hai, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cơ yếu; rà soát, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành cơ yếu; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cơ yếu. Tiếp tục tham mưu, xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức biên chế, duy trì đảm bảo các hệ thống kỹ thuật mật mã, phát triển các sản phẩm mật mã.

Thứ ba, Làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng lực lượng, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 21/KL-TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tập trung, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam. Phấn đấu 95% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý; các tổ chức quần chúng đạt tiêu chuẩn vững mạnh, xuất sắc.

Thứ tư, Tập trung triển khai thực hiện các đề án, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ Ngành tiến thẳng lên hiện đại. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng chặt chẽ cán bộ, nhân viên đảm bảo về cả số lượng và chất lượng.Thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, nhân viên và học viên ngành Cơ yếu.

Thứ năm, Gắn phong trào thi đua yêu nước ngành Cơ yếu Việt Nam năm 2024 với các phong trào thi đua, cuộc vận động của bộ, ngành, địa phương. Tổng kết phong trào thi đua 100% các cơ quan đơn vị trong Khối thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc vượt mức các chỉ tiêu được giao. Đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Lãnh đạo, chỉ huy 4 Hệ Cơ yếu ký giao ước thi đua năm 2024 trước sự chứng kiến của đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Hữu Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và các hệ Cơ yếu

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các hệ Cơ yếu đã phát biểu, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn; bối cảnh tình hình hiện nay và trong thời gian tới có ảnh hưởng đến việc tổ chức, nhiệm vụ công tác của mỗi hệ Cơ yếu. Đồng thời, đại diện lãnh đạo 4 Hệ Cơ yếu đã ký Giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra năm 2024.

Thanh Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới