Trao Bằng khen của Thủ tướng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 41 của Bộ Chính trị

13:00 | 08/06/2018 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Ngày 01/6/2018, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể thuộc Ban, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị khóa IX.


Đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 41

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 đơn vị có thành tích xuất sắc gồm: Cục Cơ yếu – Đảng Chính quyền, Cục Chính trị - Tổ chức, Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã.

Ngày 01/7/2004, Bộ Chính trị (khóa IX) đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị, ngành Cơ yếu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và phát triển toàn diện ngành Cơ yếu, bảo đảm an toàn và bí mật nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, làm thất bại mọi âm mưu thu tin mã thám của địch, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Chỉ thị 41 sau hơn 10 năm thực hiện, ngày 22/7/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 27-QĐ/TW về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 41. Phiên họp lần thứ Nhất diễn ra ngày 8/8/2016 nhằm triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo;

Ngày 24/4/2017, sau khi nghe Ban chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 41 báo cáo Đề án tổng kết chỉ thị 41, Ban Bí thư đã thảo luận và đưa ra Kết luận số 13-KL/TW về Tổng kết Chỉ thị 41-CT/TW ngày 01/7/2017 của Bộ Chính; theo đó cần xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu đồng bộ, vững chắc, tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ yếu theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Cơ yếu và hệ thống văn bản pháp luật có liên quan; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Minh Thư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới