Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số

09:00 | 18/03/2019 | AN TOÀN THÔNG TIN
Ngày 13/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 18 về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định, trình Chính phủ trong tháng 9/2019.

Trong bối cảnh Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp nghị định tạo thêm cơ sở pháp lý cho việc kết nối và chia sẻ dữ liệu số là cần thiết nhằm tăng cường kết nối, tích hợp, trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân góp phần triển khai Chính phủ điện tử hiệu quả.

Nghị quyết mới của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử được ban hành ngày 07/3/2019, Chính phủ cũng đã xác định rõ, việc “xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu, các văn bản hướng dẫn, hoàn thành trong tháng 9/2019” là một trong những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số sẽ được xây dựng trên các quan điểm: bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về CNTT, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng; bảo đảm phù hợp với thực tiễn tổ chức, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức; giải quyết tối đa khó khăn, vướng mắc của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan; bảo đảm an toàn cho việc tổ chức, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức; phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam; định hướng của Chính phủ về hoàn thiện hạ tầng và chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; nội dung quy định có tính khả thi cao và ổn định lâu dài; đáp ứng yêu cầu hội nhập của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Theo dự thảo tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số, 3 chính sách với mục tiêu, nội dung của chính sách và giải pháp thực hiện chính sách được Bộ TT&TT đề xuất gồm có: "Tổ chức quản lý dữ liệu trong cơ quan nhà nước"; "Triển khai một số giải pháp về đảm bảo sẵn sàng trong việc chia sẻ và kết nối, chia sẻ dữ liệu và thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu"; "Hoạch định nhiệm vụ quản lý nhà nước về kết nối chia sẻ dữ liệu, triển khai giải pháp tăng cường khai thác dữ liệu phát triển Chính phủ điện tử". Nghị định này sẽ là một hành lang pháp lý quan trọng cho mở dữ liệu và chia sẻ dữ liệu.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới