Sẽ cấp định danh và xác thực điện tử cho 100% người nộp thuế

12:00 | 12/08/2022 | CA CÔNG CỘNG
Tại Đề án phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2030, Tổng cục Thuế đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cấp định danh và xác thực điện tử cho 100% người nộp thuế để sử dụng dịch vụ thuế điện tử; 100% thủ tục hành chính thuế được thực hiện theo hình thức giao dịch điện tử cấp độ 3, 4...

Trung tâm điều hành hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế

Đến năm 2025, 100% thông tin về khai thuế, nộp thuế điện tử được xử lý trong 24 giờ

Tại Đề án phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2030 vừa được phê duyệt, Tổng cục Thuế đặt mục tiêu đến năm 2030, hệ thống CNTT của Ngành tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan thuế và cung cấp dịch vụ điện tử, dịch vụ số cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, phấn đấu đưa cơ sở dữ liệu ngành Thuế chính xác, đầy đủ, kịp thời, hỗ trợ hiệu quả cho quản lý rủi ro, tiến tới cơ chế tự động kiểm tra chéo một cách có hệ thống các thông tin từ bên thứ ba nhằm phát hiện các nội dung tiềm ẩn rủi ro dẫn tới sai lệch trong hồ sơ khai thuế. Hạ tầng kỹ thuật CNTT, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, đảm bảo vận hành liên tục, hiệu quả, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Trong đó, mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 sẽ có 100% người nộp thuế được cấp định danh và xác thực điện tử để sử dụng dịch vụ thuế điện tử do ngành Thuế cung cấp; 90% thủ tục hành chính thuế được thực hiện theo hình thức giao dịch điện tử cấp độ 3, 4; đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được kết nối, chia sẻ với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% thông tin về khai thuế, nộp thuế điện tử được xử lý trong 24 giờ; 100% số tiền nộp thuế điện tử được hạch toán theo thời gian thực nộp; 100% người nộp thuế được cấp tài khoản tra cứu nghĩa vụ thuế và nộp thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động thông minh.

Về ứng dụng CNTT trong quản lý thuế, 100% nhu cầu thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu có thể tin học hóa cho công tác quản lý thuế và chỉ đạo điều hành của cơ quan thuế được ứng dụng CNTT theo hướng tích hợp, tập trung. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan thuế được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan thuế. 80% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng.

100% hệ thống báo cáo định kỳ được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo lộ trình chung của Bộ Tài chính, Chính phủ. 100% hồ sơ công chức, viên chức được lưu trữ, quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử. 100% công chức, viên chức được cấp tài khoản để sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin bao gồm: tài khoản người dùng, thư điện tử, tài khoản trao đổi thông tin trực tuyến. 100% nhu cầu kết nối trao đổi thông tin giữa các đơn vị, bộ ngành, tổ chức liên quan được ứng dụng CNTT theo lộ trình triển khai các văn bản thỏa thuận, hợp tác giữa các bên.

Đến năm 2030, hệ thống ứng dụng CNTT của ngành Thuế sẽ cấp định danh và xác thực điện tử cho 100% người nộp thuế để sử dụng dịch vụ thuế điện tử do ngành Thuế cung cấp; 100% thủ tục hành chính thuế được thực hiện theo hình thức giao dịch điện tử cấp độ 3, 4; Tiếp tục duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được kết nối, chia sẻ với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tập trung xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng, ứng dụng

Để thực hiện được mục tiêu đó, ngay trong năm 2022, ngành Thuế đã tập trung xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng, ứng dụng. Trong đó, tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống ứng dụng Quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế; xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về thuế để phục vụ triển khai dịch vụ cung cấp thông tin cho người nộp thuế. Ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại nâng cấp hệ thống phần mềm, cải tiến, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ trả lời tự động, hỗ trợ tuyên truyền phổ biến kiến thức cao mức độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế và hỗ trợ người nộp thuế có đầy đủ thông tin để thực hiện về nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh đó, trang thiết bị công nghệ thông tin dành cho công chức, viên chức thuế đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa môi trường làm việc của ngành Thuế, đồng thời phát triển các hệ thống làm việc tại nhà, từ xa cho công chức, viên chức thuế.

Trong công tác phối hợp, ngành Thuế tiếp tục chỉ đạo kết nối với các đơn vị ngoài ngành để trao đổi thông tin theo các thỏa thuận hợp tác, quy chế phối hợp; xây dựng dự án quản lý thuế tích hợp, tập trung đáp ứng tái thiết kế quy quy trình nghiệp vụ trên nền tảng kiến trúc hiện đại, ứng dụng công nghệ mới về trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối, dữ liệu lớn.

Cơ quan thuế cũng xây dựng hệ thống kết nối trao đổi dữ liệu từ các bộ, ngành, ngân hàng và các tổ chức liên quan để phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế; hệ thống chia sẻ dữ liệu dùng chung của ngành Thuế cho phép người dùng có thể khai thác, sử dụng dữ liệu quản lý thuế theo chính sách, quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế sẽ triển khai mở rộng kênh truyền kết nối với các đơn vị bên ngoài, các tổ cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực thuế, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Về lâu dài, cơ quan thuế tiếp tục duy trì nâng cấp mở rộng các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin hiện hành đáp ứng các thay đổi về yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật. Hoàn thiện phần mềm Quản lý thuế tích hợp, tập trung đáp ứng tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, xử lý tự động các quy trình quản lý thuế đối với mọi sắc thuế và đáp ứng chế độ kế toán thuế nội địa; hỗ trợ cơ quan thuế thực hiện các quy trình quản lý thuế đặc thù như quản lý thuế đất, quản lý thuế phi nông nghiệp, quản lý cá nhân kinh doanh, quản lý lệ phí trước ba nhà đất, quản lý hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.

Cùng với đó, ngành Thuế sẽ tập trung xây dựng kho cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế trên nền tảng tích hợp và nền tảng dữ liệu lớn (Big Data và Data lake) để cung cấp thông tin đầy đủ cho việc chỉ đạo điều hành, kết nối trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý thuế và quản lý tuân thủ; phát triển hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro; nghiên cứu, triển khai ứng dụng các công nghệ mạng (5G/6G) trong việc cung cấp các dịch vụ trên nền tảng ứng dụng di động. Phát triển hạ tầng internet vạn vật và các công nghệ số mới trong xây dựng các ứng dụng, dịch vụ phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế.

Tuệ Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới