Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

13:00 | 26/10/2022 | CA CQNN

Tham dự Hội nghị sẽ có Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Ban Cơ yếu Chính phủ, Lãnh đạo các cơ quan ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố; đại diện Lãnh đạo Văn phòng tỉnh/thành ủy; các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh/thành phố trong phạm vi toàn quốc; các sở/ban/ngành, quận/huyện/thị trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và các đại biểu ngành Cơ yếu Việt Nam.

Hội nghị sẽ tập trung đánh giá kết quả đạt được trong công tác cung cấp, quản lý, triển khai, áp dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và giới thiệu một số giải pháp xác thực mới của Ban Cơ yếu Chính phủ; báo cáo tham luận của một số Ban, bộ, ngành trung ương và tỉnh/thành phố về thực tiễn hoạt động ứng dụng triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.

Đồng thời, Hội nghị trao đổi, thảo luận những hạn chế, bất cập và kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền nhằm tăng cường ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong cải cách hành chính của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu thống nhất mục tiêu, những nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp trong thời gian tới nhằm tăng cường triển khai, áp dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính.

Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành, địa phương, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ luôn chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp từ cơ cấu tổ chức, phát triển công nghệ, kỹ thuật nhằm thúc đẩy triển khai chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phục vụ cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới