Giới thiệu sản phẩm: Phần mềm xác thực và bảo mật tài liệu điện tử VSIGN 2.0

14:34 | 03/10/2010 | GIẢI PHÁP KHÁC
VSign là phần mềm xác thực và bảo mật tài liệu điện tử trong môi trường giao dịch điện tử của Ban Cơ yếu Chính phủ, hoạt động trên các hệ điều hành Windows.

Giới thiệu sản phẩm: Phần mềm xác thực và bảo mật tài liệu điện tử VSIGN 2.0
VSign là phần mềm xác thực và bảo mật tài liệu điện tử trong môi trường giao dịch điện tử của Ban Cơ yếu Chính phủ, hoạt động trên các hệ điều hành Windows.
VSign được triển khai cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, gồm các chức năng chính sau:
1. VSIGN - F – Xác thực và bảo mật tệp dữ liệu
VSign  -  F  là phần mềm  ký số  và bảo mật tất cả các định dạng tệp dữ liệu trên môi trường Windows; sử dụng phương pháp nén dữ liệu trước khi xác thực và bảo mật tệp, giảm dung lượng dữ liệu truyền dữ liệu trên mạng, tăng độ bảo mật dữ liệu; có thể phục vụ giao dịch một người gửi cho nhiều người cùng một lúc; có thể bảo mật và xác thực nhiều tệp cùng một lúc; Người sử dụng có thể dùng chức năng bảo mật và xác thực tệp bằng cách bấm phím phải chuột lên tệp, rất tiện dụng cho người sử dụng (Hình 1).
Chương trình sử dụng cấp dấu thời gian được cung cấp bởi GCA để xác thực và bảo mật tệp dữ liệu, kiểm tra chứng thư số trực tuyến qua danh sách hủy bỏ chứng thư số trước khi thực hiện ký số và bảo mật tệp dữ liệu.

Hình 1: Lược đồ xác thực và bảo mật tệp dữ liệu
Các  thuê bao đăng ký chứng  thư số với cơ quan đăng ký của GCA, nếu được GCA chấp nhận, mỗi  thuê bao sẽ được cấp 02 chứng  thư số (thiết bị lưu chứng thư số), một chứng thư số để mã và một chứng thư số để ký. Thuê bao sử dụng phần mềm vSign - F và các chứng thư được cấp để xác thực và bảo mật tệp dữ liệu.
VSign - F kết nối với các dịch vụ  chứng  thực  chữ  ký số  trên mạng, kiểm tra chứng thư số trực tuyến và gắn dấu thời gian vào tệp dữ liệu được xác thực và bảo mật.
2. VSIGN - M – Bảo mật xác thực nội dung
VSign - M là phần mềm xác thực và bảo mật nội dung các văn bản được soạn thảo trên các trình soạn thảo văn bản  thông qua bộ nhớ đệm clipboard của hệ điều hành Windows.
Dữ liệu sau khi soạn thảo trên trình soạn thảo được sao chép vào vùng nhớ đệm clipboard của hệ điều hành Windows, vSign - M sẽ bảo mật xác thực, gắn dấu thời gian lên dữ liệu trong clipboard và dán dữ liệu trở lại trình soạn thảo.Hình 2: Lược đồ xác thực và bảo mật nội dung


Mục đích chính của chức năng này là xác thực và bảo mật nội dung thư điện tử, với khả năng xác thực và bảo mật thông qua vùng nhớ đệm clipboard, với bất kỳ hệ thống thư điện tử nào vSign cũng có thể xác thực và bảo mật được (Hình 2).
Các chức năng chính của xác thực và bảo mật nội dung gồm: Ký số nội dung; Xác thực chữ ký số nội dung; Ký số và bảo mật nội dung;  Xác thực và giải mã nội dung.  
Dữ liệu thư điện tử được xác thực và bảo mật sử dụng các dịch vụ chứng thực chữ ký số: gắn dấu thời gian, kiểm tra chứng thư số trực tuyến,...
3. VSIGN - PDF – Xác thực và bảo mật tài liệu PDF
VSign - PDF ký số và bảo mật tài liệu PDF, cung cấp cho người dùng  thông tin xác thực về chủ thể của tài liệu, đảm bảo tính tin cậy và toàn vẹn nội dung và an toàn của tài liệu PDF trong giao dịch điện tử.
Các chức năng chính của xác thực và bảo mật tài liệu PDF gồm: Ký số tài liệu PDF; Ký số và bảo mật tài liệu PDF.Hình 3: Lược đồ xác thực và bảo mật tài liệu PDF


VSign - PDF ký số và bảo mật tài liệu PDF theo các chuẩn ký số và bảo mật tài liệu
PDF ISO 32000- 1 do vậy có thể sử dụng các chức năng xác thực và giải mã tài liệu PDF  có sẵn trong các chương  trình Adobe Acrobat Reader để kiểm tra chữ ký cũng như giải mã tài liệu PDF. 
VSign - PDF sử dụng các dịch vụ chứng thực chữ ký số để xác thực và bảo mật tài liệu PDF: gắn dấu thời gian, kiểm tra chứng thư số trực tuyến...
4. VSIGN sử dụng các dịch vụ trực tuyến
Các dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm 03 dịch vụ chính hoạt động trên hệ thống mạng:
- Dịch vụ kiểm tra chứng thư số trực tuyến sử dụng các danh sách hủy bỏ để kiểm tra tình trạng của chứng thực số.
- Dịch vụ cấp dấu thời gian cung cấp dấu thời gian cho các chữ ký điện tử.
- Dịch vụ công bố thông tin công bố thông tin về các chính sách có liên quan, các chứng thư số, danh sách hủy bỏ, các sản phẩm, FAQs

Tin cùng chuyên mục

Tin mới