Triển khai đồng bộ Quy chuẩn quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự

09:00 | 05/02/2024 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Ngày 24/01, Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ”.

Kế hoạch nhằm triển khai nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về mật mã dân sự trong quản lý chất lượng, công tác đánh giá, công bố hợp quy đối với sản phẩm mật mã dân sự theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa năm 2007; Triển khai thực hiện cấp chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự theo Quyết định số 2521/QĐ-BQP ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2023/BQP ban hành kèm theo Thông tư 96/2023/TT-BQP (sau đây gọi tắt là Thông tư 96).

Kế hoạch xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai Thông tư 96 để đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. 

Về công tác tuyên truyền, phổ biến: kế hoạch xác định phải tuyên truyền rộng rãi trên phạm vi cả nước để các tổ chức, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ và sâu rộng. Trong đó, cần tổ chức phổ biến và triển khai Thông tư 96; Xây dựng các chuyên đề phổ biến về QCVN 15:2023/BQP ban hành kèm theo Thông tư 96; Đăng tải, phổ biến nội dung Thông tư và kế hoạch triển khai Thông tư 96 trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đăng tải, phổ biến nội dung Thông tư trên website nacis.gov.vn

Về công tác tập huấn, hướng dẫn áp dụng QCVN 15:2023/BQP: Cần tổ chức tập huấn, hướng dẫn áp dụng quy định của QCVN 15:2023/BQP ban hành kèm theo Thông tư 96 cho các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

Về triển khai cấp giấy chứng nhận hợp quy

Cấp Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự cho tổ chức, cá nhân theo quy định của QCVN 15:2023/BQP ban hành kèm theo Thông tư 96 và Quyết định 1078/QĐ-BCY ngày 03/11/2020 của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành Quy trình đánh giá, cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm mật mã dân sự tại Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã để tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm mật mã dân sự. 

Cập nhật thông tin về công bố hợp quy lĩnh vực mật mã dân sự trên “Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh”. 

Rà soát, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động cấp giấy chứng nhận; quy trình cấp giấy chứng nhận. 

Thanh tra, kiểm tra: Thanh tra, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự trong việc áp dụng QCVN 15:2023/BQP ban hành kèm theo Thông tư 96. Định kỳ kiểm tra hằng năm hoặc đột xuất việc áp dụng QCVN 15:2023/BQP ban hành kèm theo Thông tư 96. 

Về nguồn nhân lực: Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ việc triển khai đánh giá, chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự theo QCVN 15:2023/BQP ban hành kèm theo Thông tư 96; Xây dựng đề án xã hội hóa phục vụ hoạt động đánh giá sự phù hợp sản phẩm mật mã dân sự. 

Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Đức Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới