Sửa đổi, bổ sung Nghị định về Chữ ký số

15:00 | 19/12/2011 | PHÁP LUẬT
Ngày 23/11/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 26/2007/NĐ- CP của Chính phủ ngày 15/2/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

 Sau 4 năm được ban hành, Nghị định 26/2007/NĐ- CP đã được thay thế, sửa đổi, bổ sung 21 điều, khoản, điểm cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Những nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm làm rõ và chính xác hóa các quy định liên quan tới Chữ ký số chuyên dùng và một số điều, khoản liên quan tới quy trình, thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chữ ký số.

Một số từ ngữ cũng đã được giải thích rõ hơn, ví dụ: “Chữ ký số công cộng là chữ ký số do thuê bao sử dụng chứng thư số được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp cho thuê bao tạo ra. Chữ ký số chuyên dùng là chữ ký số do thuê bao sử dụng chứng thư số được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cấp cho thuê bao tạo ra. Chữ ký số nước ngoài là chữ ký số do thuê bao sử dụng chứng thư số nước ngoài tạo ra.”.

Ngoài ra, một số sửa đổi, bổ sung cũng cần được lưu ý:

Điểm d Khoản 1 Điều 6 của Nghị định được sửa đổi, bổ sung như sau: Bộ TT&TT “Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm cấp giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng, giấy công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; và các hoạt động cần thiết khác”.

Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được công nhận tại Việt Nam”.

 Các sửa đổi, bổ sung khác liên quan tới nội dung của chứng thư số; Hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; Quy trình, thủ tục chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; Hồ sơ cấp giấy công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài; Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới