Phát động thi đua khối 4 hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền năm 2018

09:00 | 08/03/2018 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Ngày 07/3/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động thi đua khối 4 hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền năm 2018, do Cục Cơ yếu Quân đội đảm nhiệm khối trưởng thi đua.


Thiếu tướng Lê Xuân Trường phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự buổi Lễ còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban; đại diện lãnh đạo chỉ huy các hệ Cơ yếu Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền.

Năm 2018, bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều chuyển biến phức tạp. Ngành Cơ yếu Việt Nam nói chung và các hệ Cơ yếu nói riêng đang nỗ lực triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Cơ yếu như: Kết luận số 13 của Ban Bí thư về Tổng kết Chỉ thị 41-CT/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ, ngành, địa phương… để xây dựng phát triển ngành Cơ yếu tiến thẳng lên hiện đại. Nhiệm vụ trên đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao của lãnh đạo, chỉ huy cơ yếu các cấp và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và nhân viên.

Chủ đề phong trào thi đua năm 2018 là “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, nhằm tạo khí thế cho các hệ Cơ yếu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác cơ yếu năm 2018, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nội dung giao ước thi đua của 4 hệ Cơ yếu năm 2018 bao gồm:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, xây dựng phát triển ngành Cơ yếu tiến thẳng lên hiện đại;

Đồng thời, các hệ Cơ yếu cần tập trung nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo chỉ huy, đổi mới và phát triển đồng bộ, vững chắc tổ chức cơ yếu, xây dựng hệ thống KTMM hiện đại; Đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, trọng tâm là khâu đột phá về huấn luyện đào tạo; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học KTMM, tập trung hoàn thiện các giải pháp bảo mật cho các hệ thống thông tin mới;

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý xây dựng lực lượng ngành, thực hiện tốt khâu đột phá về tổ chức biên chế. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ nhân viên, học viên cơ yếu; Phấn đấu 90% tổ chức Đảng và đảng viên ở các hệ Cơ yếu đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV ngành Cơ yếu Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020 và phong trào thi đua ngành Cơ yếu Việt Nam năm 2018; Đẩy mạnh phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh: Công tác thi đua khen thưởng là một nội dung rất quan trọng, thực hiện tốt công tác này sẽ có ý nghĩa rất lớn, trực tiếp động viên cán bộ nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Ngành ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tổ chức cơ yếu, đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Cơ yếu Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các hệ Cơ yếu Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng – Chính quyền là lực lượng chủ yếu, quan trọng của ngành Cơ yếu Việt Nam, là lực lượng trực tiếp thực hiện toàn diện các mặt công tác cơ yếu, các hoạt động của các hệ Cơ yếu có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành Cơ yếu Việt Nam.


Quang cảnh buổi Lễ giao ước thi đua khối 4 hệ Cơ yếu

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Thiếu tướng Lê Xuân Trường đề nghị các hệ Cơ yếu tập trung thực hiện tốt 06 nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Chỉ thi, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban lần thứ IX; đẩy mạnh phong trào thi đua ngành Cơ yếu Việt Nam gắn với thi đua của các Bộ, ngành, địa phương…;

Hai là, tiếp tục rà soát, xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nội bộ về công tác cơ yếu, phối hợp với các cơ quan chức năng của Ban, thực hiện có hiệu quả Luật Cơ yếu;

Ba là, thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24, tổ chức kiểm nghiệm các nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo chỉ huy của Đảng, nhà nước, các lực lượng vũ trang, các ngành, các cấp bảo đảm bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống. Xây dựng các biện pháp bảo mật thông tin, phòng chống có hiệu quả việc mã thám, lấy cắp thông tin của các thế lực thù địch, đặc biệt là các mạng bảo mật thông tin liên lạc trọng yếu của các cơ quan Đảng, nhà nước, quân đội, công an, ngoại giao.

Bốn là, tích cực chủ động trong công tác bảo đảm trang thiết bị mật mã phục vụ cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ sử dụng, khai thác các loại hình KTMM truyền thống và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới….

Năm là, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh toàn diện về mọi mặt; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ nhân viên, chiến sĩ trong toàn Ngành nói chung và các hệ Cơ yếu nói riêng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, chuyên sâu, phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành;

Sáu là, đổi mới nội dung, hình thức và tổ chức hoạt động thi đua cho phù hợp, thiết thực với tình hình đặc điểm từng đơn vị, phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của ngành Cơ yếu và của đất nước; Thi đua phải gắn với khen thưởng kịp thời.


Chỉ huy các hệ Cơ yếu ký văn bản giao ước thi đua

Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ tin tưởng rằng, phong trào thi đua của các hệ Cơ yếu tiếp tục phát triển, thực sự là đòn bẩy thúc đẩy các cá nhân, tổ chức thi đua và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm 2018.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo các Hệ Cơ yếu đã phát biểu, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn; bối cảnh tình hình hiện nay và trong thời gian tới có ảnh hưởng đến tổ chức, nhiệm vụ công tác của mỗi hệ Cơ yếu. Tuy nhiên, lãnh đạo các Hệ Cơ yếu đều khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, nhằm đảm bảo tuyệt đối bí mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang.

Cuối buổi Lễ, đại diện lãnh đạo 4 Hệ Cơ yếu đã cùng nhau ký vào bản Đăng ký Giao ước thi đua năm 2018, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và đại diện một số cơ quan, đơn vị.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới