Tăng cường sự phối hợp và đẩy mạnh công tác cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin tại các tỉnh, thành phía Bắc

09:00 | 28/03/2024 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Trong 02 ngày 26 và 27/3, Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ làm Trưởng Đoàn đã đến làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình, Quảng Ninh và Thành ủy Hải Phòng về công tác phối hợp, tăng cường triển khai các nhiệm vụ về lĩnh vực cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin.

Tham gia Đoàn công tác còn có đại diện các cơ quan, đơn vị: Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu, Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ: Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền; Cục Chính trị - Tổ chức, Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Học viện Kỹ thuật mật mã, Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng và Thanh tra Cơ yếu.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ về phía Tỉnh ủy Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; tại Tỉnh ủy Quảng Ninh có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và tạị Thành ủy Hải Phòng có đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của các Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ tại tỉnh Thái Bình.

Nội dung các buổi làm việc tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, quy định, pháp luật của Nhà nước về công tác cơ yếu, bảo mật, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 56-NQ/TW ngày 5/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 11/8/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 56.

Tại các buổi làm việc, đại biểu đã được nghe báo cáo của các tỉnh, thành phố về công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin, nổi bật là:

Tỉnh Thái Bình

Thời gian qua, việc quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Luật Cơ yếu và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; hệ thống cơ yếu các cơ quan Đảng của tỉnh được củng cố và có bước phát triển vững chắc, toàn diện, đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người làm công tác cơ yếu đều nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia.

Công tác quản lý, sử dụng kỹ thuật mật mã và các sản phẩm mật mã trong các cơ quan Đảng của tỉnh luôn đảm bảo chặt chẽ, an toàn theo đúng chế độ quy định; công tác tham mưu về lĩnh vực cơ yếu có chuyển biến tiến bộ, nhất là việc phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Cơ yếu và thực hiện các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Cơ yếu. Cán bộ, nhân viên cơ yếu của tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã triển khai sử dụng có hiệu quả các loại hình kỹ thuật mật mã, sản phẩm mật mã được trang bị; thực hiện nghiêm nền nếp công tác theo quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Cơ yếu.

Thành ủy Hải Phòng

Thành ủy Hải Phòng đang trong quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đã mang lại kết quả tích cực về nhiều mặt. Công tác cơ yếu trên địa bàn Thành phố những năm qua đã làm tốt các nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước, đảm bảo bảo mật thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan sử dụng cơ yếu đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác cơ yếu trong việc bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, cũng như trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, nên đã chú trọng xây dựng tổ chức cơ yếu thành phố Hải Phòng vững mạnh toàn diện và đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo; triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tặng Biểu trưng ngành Cơ yếu cho Lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng.

Tỉnh Quảng Ninh

Công tác cơ yếu, bảo mật thông tin trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng các cơ quan, lãnh đạo cơ quan sử dụng cơ yếu và các hệ Cơ yếu cấp trên cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu, hoạt động cơ yếu và bảo mật, an toàn thông tin của tỉnh ngày càng được củng cố, ổn định và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn chuyển đổi số toàn diện của tỉnh.

Lực lượng cơ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn đảm bảo các thông tin được nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong mọi tình huống, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng đơn vị các cấp đã góp phần đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh đối ngoại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các giải pháp bảo mật kênh truyền, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; ứng dụng chữ ký số được tích cực triển khai đúng chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó còn làm tốt công tác quản trị mạng, vận hành, triển khai các phần mềm ứng dụng chuyên ngành do Trung ương chuyển giao trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng internet; phối hợp triển khai các giải pháp bảo mật kênh truyền, bảo mật các phần mềm không do cơ yếu trực tiếp quản lý, sử dụng.

Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tỉnh Quảng Ninh sau buổi làm việc.

Tại các buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cơ yếu, đưa ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cơ yếu trên địa bàn tỉnh, thành phố đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Các Tỉnh, Thành ủy mong muốn Ban Cơ yếu Chính phủ và các hệ Cơ yếu tiếp tục phối hợp, giúp đỡ thực hiện các nhiệm vụ về cơ yếu, quản lý người làm công tác cơ yếu, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng thông tin diện rộng và mạng Internet, hỗ trợ phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cho cơ yếu tỉnh; xem xét, quan tâm bổ sung biên chế cho các vị trí cán bộ cơ yếu còn thiếu, mở rộng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được cấp chứng thư số trên địa bàn tỉnh; tập huấn chuyên sâu cho cán bộ làm công tác cơ yếu nâng cao tiếp cận công nghệ, nền tảng số 4.0, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và các giải pháp kỹ thuật bảo mật mới để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong gian đoạn hiện nay…

Kết luận tại các buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các Tỉnh, Thành ủy đối với công tác cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin tại địa phương trong thời gian qua. Đồng chí Phó Trưởng ban cũng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các nội dung kiến nghị, đề xuất của các tỉnh, thành phố.

Để giải quyết những hạn chế, khó khăn, tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của công tác cơ yếu trên địa bàn, Đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Hữu Hùng cũng đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung vào 06 nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản, quy định của pháp luật về cơ yếu đến các cơ quan, tổ chức của tỉnh.

Hai là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo mật, an toàn thông tin, các quy định của pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Ba là, Tỉnh ủy cần chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm, rà soát, củng cố tổ chức, đào tạo, bổ sung cán bộ làm công tác cơ yếu; quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất chính trị vững vàng, thực hiện chế độ, chính sách với người làm công tác cơ yếu theo quy định của pháp luật.

Bốn là, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin, triển khai chữ ký số chuyên dùng công vụ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai mạng liên lạc cơ yếu tại một số đơn vị cấp huyện nhằm tiến tới từng bước triển khai đồng bộ, thống nhất mạng liên lạc cơ yếu trên toàn tỉnh.

Năm là, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng cơ yếu duy trì công tác kiểm tra cơ yếu cấp dưới, quản lý sử dụng sản phẩm mật mã, các hệ thống công nghệ thông tin có tích hợp giải pháp bảo mật cơ yếu theo đúng quy trình khai thác, vận hành, bảo đảm tuyệt đối bí mật, chính xác.

Sáu là, các tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Ban Cơ yếu Chính phủ kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương về vị trí việc làm văn phòng cấp ủy, trong đó có cơ yếu; yêu cầu các tổ chức, cá nhân cơ yếu của Tỉnh ủy, lực lượng vũ trang, Viện Kiểm sát nhân dân phải chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy, lãnh đạo về công tác bảo mật an toàn thông tin trong đơn vị mình.

Nguyễn Thị Ngoan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới