Ban hành Sổ tay hướng dẫn bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

09:00 | 19/04/2024 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Chính phủ, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin (HTTT) theo cấp độ (Phiên bản 1.0).

Theo đó, sổ tay là văn bản, tài liệu quan trọng, hữu ích giúp các cơ quan, tổ chức triển khai thuận lợi công tác bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ, đáp ứng các yêu cầu đề ra và hoàn thành mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ.

Đồng thời, sổ tay giúp phục vụ tra cứu và đào tạo, tập huấn công tác bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ cho các đối tượng tham gia triển khai HTTT tại Việt Nam. Nội dung sổ tay gồm 6 chương, trong đó:

Chương 1, cung cấp các thông tin chung về khái niệm, căn cứ pháp lý, phạm vi áp dụng, trách nhiệm quản lý nhà nước và kinh phí triển khai công tác bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ.

Chương 2, tập trung hướng dẫn, làm rõ trách nhiệm và cách thức xác định các chủ thể có liên quan đến HTTT.

Chương 3, hướng dẫn chi tiết cách thức xác định cấp độ ATTT cho các HTTT qua 4 bước và hướng dẫn cụ thể danh mục HTTT đối với từng loại hình HTTT.

Chương 4, hướng dẫn chi tiết cách thức xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ và quy chế bảo đảm ATTT cho HTTT.

Chương 5, hướng dẫn chi tiết các nội dung có liên quan đến quy trình thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ và phê duyệt cấp độ an toàn HTTT.

Chương 6, hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo trong lĩnh vực bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ.

Hoạt động bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Sổ tay đề cập cụ thể đến việc các đơn vị, cơ quan, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ cần có báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu là trách nhiệm của: Đơn vị vận hành HTTT phải báo cáo chủ quản HTTT hoặc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền (Bộ TT&TT; Chủ quản HTTT tổng hợp, báo cáo Bộ TT&TT).

Cũng trong sổ tay này, từ năm 2024, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh khi thực hiện cần thống nhất và có chế độ báo cáo trong lĩnh vực bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ thông qua Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ do Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT chủ trì triển khai miễn phí tại địa chỉ capdo.ais.gov.vn.

Nguyệt Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới