Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động cơ yếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

15:00 | 03/10/2023 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Lực lượng cơ yếu Sơn La phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong các mặt công tác, thường xuyên nâng cao trình độ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về hoạt động công tác cơ yếu và những nội dung liên quan đến định hướng, chiến lược phát triển trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin; sẵn sàng tiếp thu có hiệu quả những thành tựu mới của khoa học - kỹ thuật mật mã và công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại.

Sơn La là tỉnh miền núi có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, đối ngoại trong vùng Tây Bắc và Trung du miền núi Bắc bộ, có đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Là địa bàn có tiềm năng, thế mạnh về nhiều mặt, lại dung chứa nhiều công trình trọng điểm và các tuyến giao thông huyết mạch của quốc gia, tuy nhiên với địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn đồng thời đây cũng là nơi tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định về an ninh chính trị, mất an toàn thông tin.

Các thế lực thù địch phản động trong, ngoài nước luôn lợi dụng sơ hở để chống phá và thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” gây mất ổn định chính trị - xã hội; lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, Internet, các hệ thống thông tin và mạng xã hội… để thu thập tin tức, tấn công khai thác thông tin bí mật nhà nước trên mọi lĩnh vực, tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua đường biên giới hết sức liều lĩnh và manh động, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với những phức tạp và khó khăn trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định hoạt động cơ yếu, công tác bảo mật, an toàn thông tin có tầm quan trọng đặc biệt trong việc đảm bảo chuyển tải thông tin bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang các cấp.

Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các hệ Cơ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, thông tư của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về công tác cơ yếu, bảo mật an toàn thông tin.

Từ đó, nhận thức về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng cơ yếu và trách nhiệm quản lý Nhà nước về cơ yếu của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao. Đội ngũ cán bộ làm công tác cơ yếu của tỉnh có phẩm chất chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trong công việc; phát huy tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác cơ yếu và thực hiện hoạt động cơ yếu; bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống; góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, đảm bảo ổn định và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước đã đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số. Nhiều hệ thống thông tin quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh đã được triển khai, đòi hỏi các giải pháp bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin ngày càng lớn. Công tác cơ yếu, công tác bảo vệ bí mật, an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tạo nền tảng bảo vệ vững chắc trong tiến trình xây dựng, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh. Tỉnh đã tăng cường sử dụng cơ yếu và các giải pháp bảo mật của cơ yếu tại các cơ quan Đảng, chính quyền để bảo vệ thông tin bí mật của Đảng, Nhà nước, nhằm phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ngoài nhiệm vụ mã hóa, giải mã điện mật, các tổ chức cơ yếu Sơn La còn trực tiếp quản lý và đảm bảo bảo mật hệ thống mạng thông tin nội bộ, dữ liệu điện lưu trữ điện tử, hội nghị truyền hình trực tuyến, cơ sở dữ liệu đảng viên và hồ sơ đảng viên, chứng thực chữ ký số chuyên dùng… trong các cơ quan Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La phát biểu trong Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023

 

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng xanh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững; trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tỉnh cũng xác định chuyển đổi số là hướng đi kịp thời, bắt nhịp xu thế, tạo động lực phát triển mới cho Sơn La.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển Chính quyền số để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số, xã hội số; phát huy hiệu quả chuyển đổi số để nâng cao năng lực, hiệu lực trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. Yêu cầu bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin của Trung ương, của cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng vũ trang địa phương ngày càng cao, khối lượng thông tin sẽ nhiều và khẩn trương hơn. Do đó nhiệm vụ của lực lượng Cơ yếu sẽ nặng nề hơn, đòi hỏi lực lượng cơ yếu Sơn La phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong các mặt công tác, thường xuyên nâng cao trình độ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về hoạt động công tác cơ yếu và những nội dung liên quan đến định hướng, chiến lược phát triển trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin; sẵn sàng tiếp thu có hiệu quả những thành tựu mới của khoa học - kỹ thuật mật mã và công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại.

 

Đại hội Chi bộ Cơ yếu - CNTT, Lưu trữ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023 - 2025)

Cùng với việc chủ động tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, sự phối hợp, giúp đỡ của Ban Cơ yếu Chính phủ trong đào tạo nguồn nhân lực, trang cấp thiết bị, sản phẩm mật mã, giải pháp mật mã..., Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác cơ yếu trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Cơ yếu, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”; Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 26/4/2013 của Chính phủ quy định về hoạt động mật mã để bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 4/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng”; Thông tư số 175/TT-BQP ngày 28/12/2021 của Bộ Quốc phòng, quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước đến cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong toàn Đảng bộ. Từ đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cơ yếu, hoạt động bảo mật và an toàn thông tin trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục cán bộ cơ yếu nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành mật mã gắn với kiến thức công nghệ thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng; đảm bảo đội ngũ cán bộ cơ yếu Sơn La có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đủ năng lực tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, khai thác, làm chủ trang thiết bị mật mã hiện đại...

Ba là, tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương trong triển khai các nhiệm vụ và quản lý người làm công tác cơ yếu. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế, vị trí việc làm; chức năng, nhiệm vụ của cơ yếu các cấp, các ngành; đảm bảo cho lực lượng cơ yếu của Đảng bộ tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và nhiệm vụ công tác cơ yếu trong tình hình mới, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Đảng bộ tỉnh Sơn La tập trung phát huy sức mạnh của toàn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó lực lượng cơ yếu giữ vai trò nòng cốt thực hiện các giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác cơ yếu. Đặc biệt, xây dựng, phát triển tổ chức cơ yếu tỉnh Sơn La phải luôn gắn kết chặt chẽ với việc triển khai các chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh, là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị tỉnh; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển xanh, nhanh, bền vững của tỉnh.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La

Tin cùng chuyên mục

Tin mới