Phát động thi đua khối 4 hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền năm 2023

15:00 | 24/02/2023 | CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Sáng ngày 24/2, tại Hà Nội, Khối thi đua 4 hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi Lễ

Tham dự buổi Lễ còn có đại diện lãnh đạo Cục Chính trị - Tổ chức và Tạp chí An toàn thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ). Về phía các Hệ Cơ yếu có đại diện lãnh đạo Cục và lãnh đạo các phòng, ban liên quan của 4 Cục: Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu, Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an, Cơ yếu và Công nghệ thông tin Bộ Ngoại giao và Cơ yếu Đảng - Chính quyền.

Năm 2023, Cục Cơ yếu Quân đội được bầu làm khối trưởng khối thi đua. Chủ đề thi đua của Khối 4 hệ Cơ yếu được xác định là “Đoàn kết, Sáng tạo, Hiệu quả”, nhằm tạo khí thế cho các hệ Cơ yếu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác cơ yếu năm 2023, xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nội dung giao ước thi đua của 4 Hệ Cơ yếu năm 2023 bao gồm:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 56/NQ-TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và cơ yếu các Bộ, ngành nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Cơ yếu và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của các cấp về công tác cơ yếu. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp về công tác cơ yếu sát với đặc điểm nhiệm vụ và trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu Bộ, ngành, địa phương; Tiếp tục đề xuất xây dựng, củng cố hệ thống kỹ thuật mật mã cơ yếu các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo vững chắc; Triển khai thực hiện các dề án, dự án, đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ khoa học phục vụ phát triển ngành Cơ yếu tiến thẳng lên hiện đại.

Đồng thời, các hệ Cơ yếu tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 21/KL-TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01/KL-TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, nhân viên, học viên cơ yếu. Phấn đấu 90% tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm tư cách, kỷ luật phải xử lý. Đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ của cơ yếu các bộ, ngành, địa phương, thực hiện tốt khâu dột phá về “Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính”. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chính sách, thi đua khen thưởng, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, chăm lo giúp đỡ các đối tượng chính sách của Ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 - 12/9/2025).

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo các hệ Cơ yếu đã phát biểu, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn; bối cảnh tình hình hiện nay và trong thời gian tới có ảnh hưởng đến tổ chức, nhiệm vụ công tác của mỗi hệ Cơ yếu. Qua đó, lãnh đạo các hệ Cơ yếu khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 nhằm đảm bảo tuyệt đối bí mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang trong mọi tình huống.

Lãnh đạo, chỉ huy bốn Hệ Cơ yếu chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ sau khi cùng nhau ký giao ước thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao tinh thần, khí thế quyết tâm thi đua của các đơn vị trong Khối 04 Hệ Cơ yếu. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước đặt ra những thời cơ và thách thức mới đối với ngành Cơ yếu Việt Nam về công tác quản lý mật mã quốc gia và đáp ứng nhu cầu bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị các hệ Cơ yếu tập trung thực hiện tốt vào một số nội dung sau:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, cấp ủy, chỉ huy các hệ Cơ yếu tiếp tục bám sát yêu cầu thực tiễn, thường xuyên quán triệt, nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; giáo dục cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì cơ yếu các cấp nâng cao nhận thức, tích cực triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua sát với đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; phát động sâu rộng đến từng tập thể, cá nhân nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt thông qua các phương tiện truyền thông, cơ quan báo chí. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng những nhân tố điển hình tiên tiến.

Đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, các hệ Cơ yếu tăng cường công tác quản lý nhà nước về cơ yếu; đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; trong đó đặc biệt tập trung vào Nghị quyết số 56 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về Cơ yếu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ công tác cơ yếu của Bộ, ngành, địa phương theo hướng “trọng tâm, trọng điểm, bứt phá”; Chủ động tham mưu công tác quản lý, xây dựng lực lượng Ngành, xây dựng hệ thống tổ chức, biên chế cơ yếu các cấp phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, mang tính đột phá; Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

“Các Hệ Cơ yếu cần tiếp tục phát huy và tăng cường khối đoàn kết, thống nhất giữa các Hệ theo phương châm “Tôn trọng, tin tưởng, chân thành”, đồng chí Phó Trưởng ban nhấn mạnh.

Cuối buổi Lễ, để biểu thị quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ, ngành chủ quản và Ban Cơ yếu Chính phủ tin cậy giao phó, đại diện lãnh đạo 04 hệ Cơ yếu đã cùng nhau ký vào bản Đăng ký Giao ước thi đua năm 2023, trước sự chứng kiến của đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Hữu Hùng cùng đại diện đơn vị chức năng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và các hệ Cơ yếu.

Hồng Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới