Lấy ý kiến nhân dân về “Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mạng số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước”

09:00 | 15/06/2022 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quyết định này quy định về mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi là mạng truyền số liệu chuyên dùng) bao gồm: đối tượng áp dụng; nguyên tắc hoạt động; tổ chức mạng; dịch vụ và ứng dụng; kết nối, bảo đảm an toàn thông tin, kinh phí bảo đảm hoạt động của mạng; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đối tượng áp dụng là Cơ quan sử dụng dịch vụ của mạng truyền số liệu chuyên dùng: Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên ở trung ương; Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên ở địa phương.

Nguyên tắc hoạt động của mạng truyền số liệu chuyên dùng được quy định: Mạng truyền số liệu chuyên dùng được thiết lập phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước từ trung ương đến cấp xã bảo đảm các nguyên tắc sau đây: Thống nhất trong tổ chức, quản lý, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin; Bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo mật;Trao đổi, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước; Các kết nối vào mạng được giám sát, kiểm soát tập trung.

Các dịch vụ cung cấp trên mạng truyền số liệu chuyên dùng bao gồm: Dịch vụ mạng riêng ảo; Dịch vụ hội nghị truyền hình; Dịch vụ thoại; Dịch vụ Internet chuyên dùng; Các dịch vụ khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ứng dụng trên mạng truyền số liệu chuyên dùng được xác định: Ứng dụng phục vụ các cơ quan Đảng; Ứng dụng phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Ứng dụng phục vụ Quốc hội; Các ứng dụng khác phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước…

Trong đó, vấn đề Bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu được quy định như sau:

1. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được phê duyệt và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

2. Cổng kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 5.

3. Trung tâm dữ liệu, hệ thống thông tin của cơ quan sử dụng dịch vụ được kiểm tra, đánh giá trước khi kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng.

4. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được giám sát mạng, an toàn thông tin, kiểm soát truy cập tập trung như sau:

a) Cơ quan sử dụng dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng được quản lý, giám sát mạng, an toàn thông tin, kiểm soát truy cập tập trung tại trung tâm điều hành mạng.

b) Các hệ thống thông tin kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng không tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hoặc các yêu cầu an toàn tại cổng kết nối sẽ bị ngắt kết nối vào mạng.

5. Thiết bị đầu cuối sử dụng trên mạng truyền số liệu chuyên dùng phải đáp ứng các yêu cầu sau: Hỗ trợ giao thức quản lý mạng tập trung; Hỗ trợ đồng thời giao thức mạng IPv4, IPv6; Phân tách được kết nối giữa các mạng khác nhau.

Việc lấy ý kiến của nhân dân cho “Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mạng số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước” được thực hiện từ 06/6/2022 đến 06/8/2022. Quý độc giả có ý kiến vào dự thảo, vui lòng truy cập tại đây.

Nguyệt Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới