Giới thiệu tiêu chuẩn ISO/IEC 19896-1:2018

09:00 | 13/10/2023 | MẬT MÃ DÂN SỰ
Đánh giá năng lực được sử dụng khá nhiều trong các hoạt động của Quản lý nguồn nhân lực. Là thông tin giá trị để phục vụ cho nhiều nghiệp vụ khác nhau. Đánh giá năng lực đối với đánh giá viên thường được lựa chọn dựa theo phương pháp, cách thức, quy trình. Điều này được thực hiện bởi các chuyên gia hay cá nhân có thẩm quyền đánh giá. Từ đó, tổ chứng đánh giá sự phù hợp có thể thu thập thông tin về thực trạng năng lực về kiến thức, kĩ năng, xác định tiềm năng phát triển của cá nhân người được đánh giá. Dựa trên kết quả năng lực của cá nhân đó có thể phân loại nhân viên theo mức độ đáp ứng yêu cầu về năng lực. Từ đó có thể đề ra các phương án phù hợp để phân công giao việc, đào tạo một cách hợp lý. Việc thống kê, phân loại trong quản lý nhân lực vô cùng quan trọng. Mỗi nhóm đối tượng khác nhau sẽ có cách thức, biện pháp quản lý, nâng cao hay khai thác khác nhau. Do đó, các yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu hiệu quả của các cá nhân trong dự thảo tiêu chuẩn này nhằm đáp ứn

Giới thiệu chung

Mục tiêu của bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 19896 là cung cấp các khái niệm cơ bản liên quan đến chủ đề về năng lực của các cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá về bảo mật của sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) và kiểm tra sự phù hợp. Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 19896 cung cấp khung và các yêu cầu chuyên biệt xác định năng lực tối thiểu của các cá nhân thực hiện đánh giá bảo mật sản phẩm CNTT và kiểm tra sự phù hợp bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn đã được thiết lập.

ISO/IEC 19896 bao gồm các nội dung sau:

Các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến chủ đề năng lực của đánh giá viên và thử nghiệm viên bảo mật sản phẩm CNTT;

Các khái niệm cơ bản liên quan đến năng lực trong đánh giá bảo mật sản phẩm CNTT và kiểm tra sự phù hợp;

Yêu cầu năng lực tối thiểu đối với đánh giá viên và thử nghiệm viên bảo mật sản phẩm CNTT để thực hiện kiểm tra / đánh giá sản phẩm CNTT.

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 19896 quan tâm đến:

Chuyên gia đánh giá an toàn thông tin và kiểm tra sự phù hợp;

Cơ quan phê duyệt đánh giá an toàn thông tin và kiểm tra sự phù hợp;

Phòng thí nghiệm đánh giá và kiểm tra sự phù hợp an toàn thông tin.

Các nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp công nghệ có sản phẩm CNTT có thể là đối tượng của các cuộc đánh giá đảm bảo an toàn thông tin hoặc kiểm tra sự phù hợp;

Các tổ chức cấp chứng chỉ hoặc thừa nhận.

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 19896 được tổ chức thành các phần để đề cập đến năng lực của các chuyên gia đánh giá và thử nghiệm trình bày ở phần sau.

Trong tài liệu này, phần giới thiệu và các khái niệm, cung cấp một cái nhìn tổng quan về các định nghĩa, khái niệm cơ bản và mô tả chung về khung được sử dụng để truyền đạt các yêu cầu năng lực cho một số lĩnh vực chuyên biệt. Tài liệu này nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cần thiết để sử dụng làm khung được trình bày trong các phần khác của bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 19896 một cách thích hợp.

Nội dung tóm tắt tiêu chuẩn ISO / IEC 19896-1

Nội dung ISO/IEC 19896-1:2018 là phần giới thiệu và các khái niệm, cung cấp một cái nhìn tổng quan về các định nghĩa, khái niệm cơ bản và mô tả chung về khung được sử dụng để truyền đạt các yêu cầu năng lực cho một số lĩnh vực chuyên biệt. Tiêu chuẩn này này nhằm cung cấp kiến thức cơ bản cần thiết để sử dụng khuôn khổ được trình bày trong các phần khác của bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 19896 một cách thích hợp.

Về tổng thể, phần này của ISO/IEC 19896-1:2018 sẽ hỗ trợ cho việc xác định các nhu cầu thực tế và phạm vi trong thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với đánh giá viên.

Nội dung chính của tiêu chuẩn:

Nội dung của tiêu chuẩn được bố cục thành 8 điều và 3 phụ lục, cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu tham khảo

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Kiến thức

5. Kỹ năng

6. Kinh nghiệm

7. Giáo dục

8. Hiệu quả

Phụ lục A (Thông tin) Loại công nghệ: Kiến thức và Kỹ năng

Phụ lục B (Thông tin) Ví dụ về kiến thức cần thiết để đánh giá các lớp đảm bảo yêu cầu an toàn

Phụ lục C (Thông tin) Ví dụ về kiến thức cần thiết để đánh giá chức năng bảo mật các lớp yêu cầu

Kết luận

Bài viết đã giới thiệu tổng quan các nội dung chính của tiêu chuẩn ISO/IEC 19896-1:2018. Độc giả quan tâm có thể liên hệ với Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ để có bản đầy đủ.

TS. Hồ Văn Hương, Cục trưởng, Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã

Tin cùng chuyên mục

Tin mới