Hồ sơ và thủ tục cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

15:00 | 05/07/2011 | PHÁP LUẬT
Ngày 14/12/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 37/2009/TT- BTTTT “Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số”.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, bao gồm: Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; Tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; Cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; Đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số;  Công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài.
Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài đề nghị cấp giấy công nhận chữ ký số và chứng thư số tại Việt Nam.
Trong thông tư còn quy định cụ thể về các loại hồ sơ như: Xin cấp phép, xin cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; đề nghị cấp giấy công nhận chữ ký số và chứng thư số nước ngoài.
Các quy trình Thủ tục được quy định gồm: Cấp phép, tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép, cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; công nhận chữ ký số, chứng thư số nước ngoài.
Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông là hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận dịch vụ chứng thực chữ ký số. Thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo công tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2010.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới