Ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế

11:00 | 01/02/2021 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1178/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Quyết định đã xác định các nhóm vấn đề bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế, cụ thể như sau:

Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật được quy định tại Điều 1 Quyết định:

- Báo cáo, đề án, tờ trình của Bộ Ngoại giao kiến nghị các chủ trương, chính sách tổng thể của Đảng và Nhà nước liên quan đến những vấn đề đối ngoại và quan hệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước lớn có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc gia và các định hướng phát triển kinh tế lớn của đất nước;

- Kế hoạch, phương án, tài liệu phục vụ đàm phán, giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên đất liền, vùng trời, các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa;

- Nội dung các cuộc gặp, trao đổi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tổ chức và cá nhân nước ngoài có nội dung mang ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng và các định hướng phát triển kinh tế lớn của đất nước;

- Thông tin, tài liệu do nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế chuyển giao theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các bên thỏa thuận bảo vệ ở mức độ Tuyệt mật hoặc tương đương.

Khoản 7 Điều 2 Quyết định quy định sơ đồ mạng liên lạc cơ yếu, kế hoạch dự trữ và triển khai sử dụng kỹ thuật mật mã, kế hoạch, địa điểm giao nhận kỹ thuật mật mã, tài liệu về quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã, tài liệu giảng dạy về mật mã, quy trình sử dụng mật mã 
của lực lượng Cơ yếu công tác trong lĩnh vực đối ngoại là bí mật nhà nước độ Tối mật. 

Bên cạnh các nội dung của Cơ yếu, Quyết định quy định trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế: có 08 nhóm vấn đề khác được xác định là bí mật nhà nước độ Tối mật và 12 nhóm vấn đề được xác định là bí mật nhà nước độ Mật trong việc thực hiện công tác đối ngoại, công tác biên giới, lãnh thổ, công tác quản lý Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thông tin đối ngoại, các văn bản, tài liệu khác của Bộ Ngoại giao….

Quyết định định số 1178/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phan Thị Chiều

Tin cùng chuyên mục

Tin mới