Sớm hoàn thành Bộ chỉ số đánh giá an toàn thông tin đối với các bộ, ngành và địa phương

08:00 | 16/01/2018 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đối với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan, tại phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT, diễn ra ngày 27/12/2017.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ TT&TT chủ trì, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thông tin; chủ trì, phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, các tổ chức liên quan hoàn thành Bộ chỉ số đánh giá an toàn thông tin đối với các bộ, ngành và địa phương, tổ chức đánh giá, công bố kết quả trong năm 2018.

Ngoài ra, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị các nội dung về an toàn thông tin phù hợp, đưa vào một số chương trình trò chơi truyền hình có đông lượng người xem, nhằm phổ cập, nâng cao nhận thức xã hội về việc đảm bảo an toàn thông tin.

Về việc ứng dụng CNTT, năm 2017, thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ TT&TT và các bộ, ngành, địa phương đã bước đầu bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển CNTT, bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: công tác phối hợp, cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế phục vụ đánh giá chỉ số Chính phủ điện tử còn một số bất cập, cần tiếp tục có những giải pháp đối với từng nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI); cơ chế tài chính, việc thuê dịch vụ CNTT chưa được tháo gỡ triệt để, kịp thời, còn nhiều lúng túng; Cổng dịch vụ công quốc gia còn chậm triển khai; tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các bộ, cơ quan nhà nước chưa cao; việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia còn chậm....

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT, nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo, trong năm 2018, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp, đánh giá các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xác định rõ, cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm của các bộ, ngành trong từng năm và trong giai đoạn tiếp theo; đề xuất, kiến nghị những vấn đề trọng yếu cần chỉ đạo thực hiện, làm nền tảng cho phát triển (hạ tầng băng rộng, thanh toán điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia…) và các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp để hỗ trợ thực hiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, các bộ, cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị các nội dung phù hợp đưa vào một số Chương trình trò chơi truyền hình có đông lượng người xem như Đường lên đỉnh Olympia, Ai là triệu phú...

Về dịch vụ công trực tuyến (OSI), Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành; phấn đấu đến hết năm 2018 tăng gấp đôi số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 so với năm 2017 trong đó ưu tiên triển khai các dịch vụ công liên quan đến doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ hoàn thành việc xây dựng Cổng dịch vụ công Quốc gia và đưa vào sử dụng trong năm 2018, bảo đảm kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công các bộ, ngành địa phương, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về hạ tầng viễn thông (TII), Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung phát triển hạ tầng băng rộng, 4G, tháo gỡ khó khăn (cước phí, băng tần) trong việc phân bổ tài nguyên viễn thông, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của đất nước.

Các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia được giao tại Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường thuê dịch vụ CNTT trong quá trình triển khai, nhất là đối với các cơ sở dữ liệu đi kèm với dịch vụ công (đo đất đai, cấp phép xây dựng).

Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu đề xuất Thủ tướng Chính phủ hành lang pháp lý để chỉ đạo thống nhất việc xây dựng các Cơ sở dữ liệu quốc gia nền tảng; trên tinh thần kết nối thống nhất về Cổng dịch vụ công quốc gia của Chính phủ để chia sẻ, dùng chung.

Minh Thư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới