Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Văn phòng Chính phủ

08:00 | 13/12/2019 | CHÍNH SÁCH - CHIẾN LƯỢC
Mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã phê duyệt Kế hoạch xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2020 - 2025.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ: Xây dựng Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ (VPCP); sơ đồ hóa quy trình nghiệp vụ của các Vụ, Cục, đơn vị; khảo sát hiện trạng tình hình ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử của VPCP; nghiên cứu bài học kinh nghiệm xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của VPCP giai đoạn 2020 - 2025 gồm: Kiến trúc nghiệp vụ; kiến trúc dữ liệu; kiến trúc ứng dụng; kiến trúc công nghệ; kiến trúc an toàn thông tin mạng; xây dựng mô hình tổng thể Kiến trúc Chính phủ điện tử của VPCP giai đoạn 2020 - 2025; đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, cải tiến quy tình nghiệp vụ tại VPCP; lộ trình triển khai, mô hình quản trị, giám sát triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của VPCP.

Trong đó, về xây dựng Mô hình tổng thể Kiến trúc Chính phủ điện tử của VPCP giai đoạn 2020 - 2025, xác định Mô hình tổng thể Kiến trúc Chính phủ điện tử của VPCP mô tả tổng quan các thành phần cơ bản của Kiến trúc Chính phủ điện tử, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung, Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hệ thống eCabinet, eConsultation và các ứng dụng CNTT, xử lý công việc trong nội bộ của VPCP, mối quan hệ giữa các thành phần và sơ đồ kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương.

Thực hiện xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của VPCP đồng bộ, thống nhất trong triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử tại VPCP, phục vụ các yêu cầu cải cách hành chính, thủ tục hành chính của VPCP là góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Tuệ Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới